DienstBioveiligheid en Biotechnologie (DBB)

De website estrijkt de periode tussen maart1999 en mei 2000. Vertrekkend van een tussenkomst bij een conferentie vanMonsanto, tot het uitrekken van een van hun velden, door via de campagnevan autonome etikettering die op een dertigtal acties in supermarkten enaan het plakken van duizenden stickers op besmette producten uitmondde...tot aan de acties van weerstand tegen de invasie van GGOs, met de pamfletten,persberichten, foto's, en verslagen en persoverzichten. Wij hebben vooru informatie geoogst, die niet zo toegankelijk zijn als wat het ontstaanvan "de netwerk maatschappij" zou laten denken.
 

= - Versionfrançaise - = -  version espanol- = - english version - =

 
 
 

Een website over weerstandtegen GGOs in België 

Waar u zult vinden:
 
 
 

Foto's en perscommuniqués van detussenkomst bij de conferentie die door Monsintox met de steun van de EuropeseCommissie werdt georganiseerd. Op 18 maart 1999, worden 21 personen nasit van een uur dertig in de lobby van hotel gearresteerd. sbb.collectifs.net/18mars/SAS.HTM
 
 


Bij het verblijf in België van deInterContinentale Caravan, van 27 tot 29 mei 1999, demonstreerde 300 honderdIndische boeren bij het Europese onderzoekscentrum centrum van Monsangtote Louvain-La-Neuve. Foto's van de verschillende etappes van hun verblijfmet ons op het adres sbb.collectifs.net/icc99/icc.htm
 
 

Op 15 augustus 1999, organiseren Wervelen Oxfam (twee ontwikkelings NGOs) een manifestatie voor een GGO-veld PlantGenetic Systems (Aventis) in Aalter. Een vijftigtal personen ontplooieneen wimpel voor het veld. sbb.collectifs.net/15aout/AA1.HTM
 
 

`


Aan "de kruising van de strijden" op 21juli 1999 duikt op wat het netwerk CAGE zal worden. Op 20 november 1999- dag van het eerste openbare verschijnen van een nieuw verschijnsel: deverspreiding van de oranje stickers "risico van GGOs" - twaalf supermarktenzullen het doelwit van etikettering zijn. Een praktijk die snel belangrijkerwordt dankzij de onaangekondigde tussenkomst ... per televisie uitgezonden(nieuws van RTBF) van de ondernemer van de verdelers van snoepjes in deBrusselse metro (waarop stickers systematisch worden geplakt). Hij ziet"zijn omzet van 50% dalen". Krachtens de formule "Gebruik stikkers vandaagopdat niets morgen geetiketteerd moet zijn", zullen tientallen andere actiesvolgen. Dat brengt de gelegenheid om de stand van zaken op te maken overde aanwezigheid van GGOs in onze voeding. Op sbb.collectifs.net/cage/CAGE1.HTM
 
 

Op 24 februari 2000, worden 3 personengearresteerd bij de ingang van het colloquium: "Biotechnologies: hoop ofbezorgheid? ". Dit "openbare" debat werd georganiseerd na de eerste moeilijkhedenover de omzetting door België van de europese richtlijn 98/44 betreffendebrevetage van levend. Vanaf het begin "de vraag is niet voor of tegen brevetagevan levend te zijn". Die is, zoals iedereen het weet, algemeen aanvaard...Een petitie verzette zich niettemin daartegen, zowel als 3 personen diegekomen waren om aan de mascarade deel te nemen. sbb.collectifs.net/brevets/CD1.HTM
 
 

Tijdens het festival van weerstand tegenGGOs op 7 mei 2000, "200 vijanden van best van de transgenetische werelden"gaan van de "supermarkten" naar de "supermarchands" door de experimenteleboerderij van Mon$anto in Namen te ontsmetten. "Wij hebben slechts eentransgenes te verliezen en een hele wereld te verdienen !". Op de websitevindt u 3 bladzijden met een honderdtal toegelichte foto's, enkele uittrekselsvan het debat, verschillende documenten, informatie betreffende het vertrekvan Monsanto op 31 mei, en om te beëindigen, het laatste nieuws...van de repressie! Degenen die de website on-line sinds 20 mei 2000 hebbengekeken, hebben slechts een kein geddeelte gezien van de elementen dieer nu zijn. sbb.collectifs.net/7mai/7mai-index/fw.htm bevindt
 
 

Daar ook enkele manieren om een einde aande plaag te maken, zowel als de lijst van de besmette gemeentes in hetjaar 2000. Zij wordt niet verminkt zoals op ons cyber homoniem van de zeerofficiële dienst van bioveiligheid en biotechnologie. sbb.collectifs.net/OGMenBelgique/Liste2000.htm
 
 

Tenslotte: een genetische kaart van debelangrijkste van het Rijkdom; een pagina van links, een paar texten, ennog een ander pagina over andere andere campagne en het niews betreffendeons werk.
 
 

Tot volgende keer op een site ... virtueelof reël.
 
 

De ploeg van de Dienst Bioveiligheid enBiotechnologie

 
 


----------------------------------------------------------------------------------------
 
 

@nti copyright.
No patents on life, either intellectual,cultural or biological.
Pas de brevetage des manifestations dela vie, qu'elles soient intellectuelles, culturelles ou organiques


 
Introduction
Ontrangemyth
18mars 1999
Action atMonsanto conference
27aux 29 mai 1999
ICC99 

BELGIUM

15août 1999
Demonstrationon GM site
Depuisle 21 juillet 1999
Network CAGE

Supermarket action

GM inour food

24février 2000
Arrestationof 3 people at a conference
7mai 2000
Festivalof Resistance to GM
Destructionof a GM  site

Afew path to ged rid of the plague

2000list of contaminated communes

Geneticmap of the charlatan of the Kigdom of Belgium

Campains/actuality

Texts

Links